Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/978/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 21 od 1 września wejdzie w skład Ogólnokształcących Szkół Sportowych

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 21
im. Dziedzictwa Pontyfikatu
Jana Pawła II w Gdańsku
Start Kontakt Galerie Aktualności szkola w katalogu Gwiazdor

Dobre słowo dla Ciebie:

Zasady rekrutacji do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

REKRUTACJA

do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017

 

Proces rekrutacji do szkół i placówek oświatowych został określony w:

 1. Ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156).
 2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz.1942) w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 3. Zarządzeniu nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r., zmienionego Zarządzeniem nr 10/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r.
  Zobacz:

http://www.kuratorium.gda.pl/zarzdzenie052016pomorskiegokuratoraowiaty_p4300.html

http://www.kuratorium.gda.pl/zarzdzenie102016zmieniajcezarzdzenienr52016_p4320.html

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych (na podbudowie gimnazjum) na rok szkolny 2016/2017 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu vEdukacja Nabór:  https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat

Przydatny słowniczek dla gimnazjalisty:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadgimnazjalna na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadgimnazjalna, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

- prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów dla klas sportowych,

- predyspozycji językowych - dot. kandydatów dla klas dwujęzycznych,

- uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych– dot. kandydatów dla klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Kandydaci do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach trzech szkół, do których

    chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na

    dostanie się do szkoły!!!

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnejzakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY

zgodnie z zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty

Okres

Działania

od 09 maja 2016 do 22 czerwca 2016 godz. 15:00

Kandydat:

 • zakłada konto i wprowadza swoje dane,
 • wybiera szkoły oraz układa listę oddziałów, do których chce kandydować w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego,
 • drukuje podanie z Systemu,
 • podanie podpisane przez siebie i rodziców (prawnych opiekunów), zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to szkoła pierwszego wyboru.

do 31 maja 2016

Przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (prób sprawności fizycznej; predyspozycji językowych, uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych) – dot. kandydatów do klas sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.

 

do 17 czerwca 2016

Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (prób sprawności fizycznej; predyspozycji językowych).

od 24 czerwca 2016 do 28 czerwca 2016 godz. 12:00

Kandydat:

 • samodzielnie wprowadza do Systemu swoje oceny i inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie,
 • składa kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w szkole pierwszego wyboru.

Kandydat może sprawdzić w Systemie poprawność wprowadzonych i zaakceptowanych danych.

01 lipca 2016 godz. 12:00

Kandydat sprawdza w Systemie, gdzie został zakwalifikowany.

od 01 lipca 2016 godz. 12:00

do 07 lipca 2016 do godz.15.00

Kandydat składa oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jako potwierdzenie woli podjęcia nauki. Uwaga! Niezłożenie oryginału świadectwa w terminie oznacza bezpowrotną rezygnację z możliwości przyjęcia do danej szkoły. Kandydat taki będzie mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie w ramach rekrutacji uzupełniającej.

08 lipca 2016 godz.12:00

Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

od 08 lipca 2016 godz.12:00

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych.

Rekrutacja uzupełniająca.

 

ZASADY PRZELICZANIA NA PUNKTY ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminów i innych osiągnięć.

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym. Uczeń może otrzymać maksymalnie 200 punktów, które są przeliczane na podstawie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych - sposób organizacji i przeliczania na punkty określa szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

Przeliczanie na punkty wyników:

Przeliczenie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych

mnoży się przez 0,2

2) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,08

Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych

1) celującym

20 punktów

2) bardzo dobrym

16 punktów

3) dobrym

12 punktów

4) dostatecznym

8 punktów

5) dopuszczającym

2 punkty

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Przeliczenie na punkty kryterium

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu  międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 punkty

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 punktów

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 punktów

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 punkty

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 punktów

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej

5 punktów

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7 punktów

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 punkty

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

2 punkty

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych,

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym

4 punkty

b) krajowym

3 punkty

c) wojewódzkim

2 punkty

d) powiatowym

1 punkt

 

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt.1-5, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi

13 punktów

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

2 punkty

 

Wykaz konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Pomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20m  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017: http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/Wykaz%20zawodow%20wiedzy.pdf

 

Gimnazjalistom życzymy udanego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
42 0.11973118782043