Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/978/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 21 od 1 września wejdzie w skład Ogólnokształcących Szkół Sportowych

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 21
im. Dziedzictwa Pontyfikatu
Jana Pawła II w Gdańsku
Start Kontakt Galerie Aktualności szkola w katalogu Gwiazdor

Dobre słowo dla Ciebie:

Zasady rekrutacji do i klas gimnazjow w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do gimnazjum odbywa się poprzez elektroniczną rejestrację w Gdańskiej Platformie Edukacyjnej. Strona internetowa https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk dostępna dla kandydatów jest od 9 maja 2016 r.

Elektroniczna rekrutacja do gimnazjów obejmuje szkoły prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska.

Elektroniczna rekrutacja do gimnazjów odbywa się do oddziałów:

- ogólnodostępnych

- sportowych

- dwujęzycznych

oraz do gimnazjów dwujęzycznych i gimnazjów sportowych.

 W przypadku podjęcia decyzji o nauce kandydata w gimnazjum innym niż prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji obowiązku szkolnego.

 W przypadku, gdy w danym gimnazjum nauka odbywa się tylko w klasach ogólnodostępnych,
na potrzeby rekrutacji wybór danego gimnazjum jest równoważny wyborowi klasy ogólnodostępnej.

 I. Rejestracja w Gdańskiej Platformie Elektronicznej:

- do oddziałów ogólnodostępnych w terminie od 9 maja 2016 r. do 22 czerwca 2016 r.,

- do oddziałów dwujęzycznych i sportowych od 9 maja 2016 r. do 25 maja 2016 r.

 

Szkoła obwodowa - szkoła w rejonie miejsca zamieszkania kandydata, w której ma on zagwarantowane miejsce do nauki

a. Deklaracja nauki w gimnazjum obwodowym

 • należy potwierdzić szkołę obwodową za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dostępnej
  na stronie: https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk, 
 • w przypadku uczniów zamieszkałych pod adresem zameldowania potwierdzenie szkoły jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do gimnazjum obwodowego,
 • w przypadku innego adresu zameldowania niż adres zamieszkania, należy w szkole obwodowej potwierdzić miejsce zamieszkania przez złożenie formularza rekrutacyjnego
  do gimnazjum obwodowego (wydrukowanego z Gdańskiej Platformy Edukacyjnej)
  wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania z zamiarem stałego pobytu
  oraz do ww. oświadczenia załączyć kopię zeznania podatkowego rodzica/rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania,
 • w celu zapisania się do oddziału integracyjnego w gimnazjum obwodowym, należy także udać
  się do tego gimnazjum w terminie od 9 maja 2016 r. do 22 czerwca 2016 r.

b. Deklaracja nauki w oddziale ogólnodostępnym w gimnazjum innym niż obwodowe

 • należy zarejestrować się na stronie https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk,
 • należy utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I–go wyboru,
 • można wybrać maksymalnie 3 gimnazja spoza obwodu,
  • należy wybrać oddział (w przypadku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę w formularzu),
  • należy zaznaczyć spełniające przez kandydata kryteria,
  • należy wydrukować wniosek i złożyć w terminie do 22 czerwca 2016 r. w gimnazjum I wyboru,
   • · po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, logując się do systemu, należy uzupełnić informację o osiągnięciach i spełnianiu kryteriów oraz dostarczyć do szkoły I-go wyboru ww. dokumenty,
    • kwalifikowanie do szkoły dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
    • kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do jednego z wybranych gimnazjów, automatycznie zostanie przyjęty do swojego gimnazjum obwodowego,
    • dokumentem kwalifikującym do oddziału integracyjnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, złożone z kompletem dokumentów rekrutacyjnych w wybranym gimnazjum.

 c. Deklaracja nauki w oddziałach sportowych/ dwujęzycznych i gimnazjach dwujęzycznych i sportowych

 • należy zarejestrować się na stronie https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk,
 • należy utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I–go wyboru,
 • można wybrać maksymalnie 3 gimnazja spoza obwodu,
  • należy wypełnić elektronicznie wniosek wybierając gimnazjum i oddział dwujęzyczny/ sportowy,
  • wniosek jest deklaracją przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych/ próby sprawności fizycznej
  • należy zgłosić się w terminie wskazanym przez wybrane gimnazjum na sprawdzian predyspozycji językowych/ próbę sprawności fizycznej,
  • należy sprawdzić wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych/ próby sprawności fizycznej
   na stronie https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansklub/i w gimnazjum.

Uwaga: O dokładne terminy sprawdzianów należy pytać w szkołach, w których przeprowadzane są dodatkowe sprawdziany predyspozycji językowych/ próby sprawności fizycznej. Informacje o terminach będą także dostępne na stronie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Uzyskane zaświadczenie ze sprawdzianu z predyspozycji językowych pozwala na rekrutację w innej szkole z tym samym językiem obcym. Zaświadczenie z próby sprawności fizycznej w szkole z daną dyscypliną sportową pozwala na rekrutację do innej szkoły z oddziałem z tą samą dyscypliną sportową. 

 d. Deklaracja nauki w szkole dla kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

 • deklaracja odbywa się na zasadach jak w gimnazjum ogólnodostępnym, dodatkowo należy złożyć informację o kandydacie wskazując posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dokumentem kwalifikującym do oddziału integracyjnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, złożone z kompletem dokumentów rekrutacyjnych w wybranym gimnazjum,
 • oddziały integracyjne zostaną utworzone po zakończeniu rekrutacji zgodnie z potrzebami wynikającymi z przedłożonych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

 e. Potwierdzenie woli nauki

 • w terminie od 1 lipca 2016 r. od godziny 12.00 do 5 lipca 2016 r. do godz. 15.00 należy złożyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

 Kandydat, który nie uzyskał promocji do klasy II

 • deklarując powtarzanie klasy w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji na zasadach ogólnych,
 • po złożeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystym gimnazjum ma zagwarantowane
  w nim miejsce.

Zmiana decyzji o wyborze szkół

Kandydat ma prawo logując się do systemu:

 • w terminie, od 9 maja 2016 r. do 22 czerwca 2016 r., zmienić swoje wybory oddziałów ogólnodostępnych lub ich kolejność na liście preferencji,
 • w terminie, od 9 maja 2016 r. do 25 maja 2016 r., zmienić swoje wybory oddziałów dwujęzycznych/ sportowych lub ich kolejność na liście preferencji,
 • sprawdzić, czy kolejność wybranych szkół jest prawidłowa i odpowiada zainteresowaniom kandydata.

 

Uwaga: W przypadku, gdy kandydat (jego rodzic/prawny opiekun) nie złoży, w terminie od 1 lipca 2016 r. od godz.12.00 do 5 lipca 2016 r. do godz. 15.00, oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznacza to rezygnację z miejsca w tej szkole i automatyczne wpisanie na listę uczniów gimnazjum obwodowego.

HARMONOGRAM

LP

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Rejestracja, składanie podań i zmiana preferencji do oddziałów ogólnodostępnych

09.05.2016 r.

22.06.2016 r.

Rejestracja, składanie podań i zmiana preferencji do oddziałów dwujęzycznych
i sportowych oraz gimnazjów dwujęzycznych i sportowych

09-05-2016 r.

25.05-2016 r.

2.

Sprawdzian predyspozycji językowych
i próba sprawności fizycznej

 

do 31.05.2016 r.

3.

Składanie dokumentacji osiągnięć
i uzupełnienie informacji o osiągnięciach i kryteriach w systemie

24.06.2016 r.

28.06.2016 r.

4.

Publikacja list zakwalifikowanych

01.07.2016 r.

01.07.2016 r.
do godz. 12.00

5.

Potwierdzenie nauki woli przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

01.07.2016
od godz. 12.00

05.07.2016 r.
do godz. 15.00

6.

Publikacja list przyjętych

06.07.2016
od godz.12.00

 

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w terminie od 06.07.2016 r. od godz. 12.00 i trwa
do 31.08.2016 r. W terminie do 7 lipca 2016 r. do godz. 12.00 należy złożyć oryginały dokumentów w wybranych szkołach, w których są wolne miejsca.

I.     Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U.2015, poz. 2156 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (DZ.U. 2015, poz. 1942)
 • Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
 • Zarządzenie Nr 10/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym
  dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów
  dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności
 • Uchwała Nr XVII/521/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk.
Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
42 0.12841486930847