Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/978/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 21 od 1 września wejdzie w skład Ogólnokształcących Szkół Sportowych

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 21
im. Dziedzictwa Pontyfikatu
Jana Pawła II w Gdańsku
Start Kontakt Galerie Aktualności szkola w katalogu Gwiazdor

Dobre słowo dla Ciebie:

Edukacja filmowa

Edukacja filmowa dla uczniów klasy Ic Gimnazjum nr 21 w Gdańsku o profilu sportowym jest innowacją programową.

Autorem innowacji jest pani Małgorzata Wojciechowska

Innowacja będzie realizowana poprzez:

  1. Zajęcia pozalekcyjne, rozszerzające program nauczania języka polskiego w gimnazjum (Między nami. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum
    A. Łuczak, E. Brylińska) o zagadnienia związane z edukacja filmową.
  2. Jedna godzina w tygodniu dla klasy sportowej Gimnazjum nr 21– profil piłka nożna.
  3. Trzy lata (od września 2015 do czerwca 2018)

Edukacja kojarzy się uczniom z nauczaniem i ocenianiem, często z zagadnieniami  niezrozumiałymi. Wiedza ogólna z każdej dziedziny jest bardzo ceniona, a ludzie ją posiadający cieszą się uznaniem w „towarzystwie”, środowisku szkolnym i na szczeblu zawodowym.

Program nauczania języka polskiego daje możliwości rozszerzenia materiału o zagadnienia, których nie sposób realizować na lekcjach w ramach siatki godzin. Dodatkowe pozalekcyjne zajęcia poświęcone edukacji filmowej pozwolą uczniom zapoznać się z zasobami Filmoteki Szkolnej; ukształtują umiejętność odbioru i analizy filmów (od dokumentalnych po fabularne); dadzą możliwość kształcenia umiejętności dyskusji, doboru argumentów na tematy trudne i drażliwe; pozwolą doskonalić umiejętności dostrzegania manipulacji materiałem filmowym, symboliki tematów i tytułów, sposobów postrzegania rzeczywistości; zajęcia uwrażliwią młodzież na problemy społeczne; uświadomią uczniom przed jakimi wyborami etycznymi i moralnymi staje reżyser filmów dokumentalnych; dadzą możliwość pogłębienia wiedzy na temat filmu (jego początków, gatunków filmowych i zawodów związanych z filmem); rozwiną wyobraźnię, pobudzą kreatywność, a przede wszystkim pogłębią wiedzę na tematy problemów otaczającego świata. 

Planowane osiągnięcia uczniów:

- Uczeń świadomie uczestniczy w różnych sytuacjach komunikacyjnych, przyjmuje rolę nadawcy i odbiorcy wypowiedzi;

- Przyjmuje powierzone mu funkcje w grupie, współpracuje z innymi nad rozwiązaniem zadania;

- Przestrzega zasad kultury, słuchając innych;

- Rozpoznaje wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym i emocjonalnym, dostrzega przejawy agresji słownej, a także rozpoznaje aprobatę, dezaprobatę i negację;

- Kulturalnie i taktownie ocenia wypowiedzi innych;

- Wyraża własną opinię na wybrane tematy i potrafi ją uzasadnić, odwołuje się do wypowiedzi innych;

- Odróżnia środki wyrazu, którymi się posługuje film;

- Potrafi redagować charakterystykę postaci filmowej, recenzję filmu, rozprawkę na tematy poruszane w analizowanych filmach;

- Przygotowuje projekt edukacyjny.

Program innowacji zakłada integrację treści z zakresu kształcenia polonistycznego (kształcenie literackie, językowe, kulturowe), korelację z innymi przedmiotami oraz odwoływanie się do pozaszkolnych doświadczeń uczniów. Dlatego najlepsze wydają się te metody, które będą aktywizowały i motywowały ucznia oraz dawały możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i szeroko pojętego uczestnictwa w kulturze.

Cele ogólne:

- Kształcenie sprawności mówienia, słuchania;

- Wyrabianie nawyku krytycznego odbioru innych dzieł kultury;

- Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i współpracy w zespole w różnych sytuacjach  życiowych;

- przygotowanie do odgrywania określonych ról społecznych;

- Rozbudzanie motywacji do zdobywania wiedzy, doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia;

- Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i samodzielności w zdobywaniu wiedzy.

Szczegółowe cele kształcenia:

- Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla filmu;

- Sporządzanie notatek w czasie oglądania filmu lub podczas słuchania wypowiedzi kolegów;

- Posługiwanie się poprawną polszczyzną;

- Stosowanie zasad kultury żywego słowa;

- Przestrzeganie zasad etyki w posługiwaniu się językiem;

- Dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi;

- Kierowanie się tolerancją i szacunkiem dla drugiego człowieka w kontaktach z innymi;

- Zachowanie zgodne z przyjętymi normami społecznymi;

- Komunikowanie się w zespole z zachowaniem zasad dyscypliny;

- Planowe wzbogacanie wiedzy i doskonalenie swej osobowości;

- Posługiwanie się terminami: „adaptacja filmowa”, „scenariusz”, „scenopis”, „plan filmowy”

- Dostrzeganie funkcji pozajęzykowych środków wyrazu w sztuce filmowej (muzyka, mimika, ruch);

- Analizowanie i próby interpretacji filmu z uwzględnieniem elementarnego słownictwa związanego ze specyfiką omawianego dzieła;

- Określanie roli reżysera, aktora, scenografa w procesie powstawania filmu;

- Rozróżnianie gatunków filmowych ;

- Samodzielne krytyczne ocenianie z argumentacją;

- Redagowanie charakterystyki postaci filmowej, rozprawki, recenzji filmu, opisu planu filmowego;

- Uzupełnianie kart pracy i tworzenie notatek podczas oglądania filmów i dyskusji.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
40 0.13110995292664