Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/978/2017 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gimnazjum nr 21 od 1 września wejdzie w skład Ogólnokształcących Szkół Sportowych

W naszym Zespole każdy jest ważny!

Gimnazjum nr 21
im. Dziedzictwa Pontyfikatu
Jana Pawła II w Gdańsku
Start Kontakt Galerie Aktualności szkola w katalogu Gwiazdor

Dobre słowo dla Ciebie:

Szkolny regulamin korzystania z dotacyjnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

₴ 1

Przedmiot regulaminu

1. Niniejszy „ Regulamin korzystania z dotacyjnych podręczników, materiałów edukacyjnych

     oraz materiałów ćwiczeniowych., zwany dalej „ Regulaminem”, reguluje:

                a) zasady związane z wypożyczeniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników

                     lub materiałów edukacyjnych,

                b) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,

                c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów

                     edukacyjnych.

2 .Rodzic/ prawny opiekun i każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników

    lub materiałów edukacyjnych.

3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZAKRESIE KORZYSTANIA

Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

1.Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne

    materiały biblioteczne.

2.Biblioteka nieodpłatnie:

                - wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papieru,

                - zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać

                 elektroniczną,

 

3. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część

    podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem

    edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika

     lub materiałów edukacyjnych.

                                                                                             

Rozdział III

 

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji

     zostają przekazane  szkole na stan biblioteki na podstawie stosownego protokołu przekazania.

2. Podręcznik, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią

    własność  szkoły.

3. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji

     Winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

$ 1

Użytkownicy biblioteki podręczników szkolnych

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie

     szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016  lub później.

2. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji na

     podstawie listy uczniów zamieszczonych w dzienniku lekcyjnym.

$2

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczanie odbywa się na początku  każdego roku szkolnego – najpóźniej do dnia 15 września,

     w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia podręczników / materiałów do biblioteki.

2. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija przed ostatnią radą

     Klasyfikacyjną danego roku szkolnego.

3. Wypożyczanie podręcznika i materiałów edukacyjnych może nastąpić również w  innym terminie,

      w trakcie danego roku szkolnego.

  4. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych

      materiałów przed upływem ustalonego terminu.

5. W przypadku przystąpienia ucznia do egzaminu poprawkowego uczeń jest zobowiązany do zwrotu

    podręcznika do biblioteki po odbytym egzaminie.

 

 

$3

Procedura wypożyczania podręczników

1.Podręczniki lub materiały edukacyjne będą wypożyczane uczniom do 15 września.

2. Bibliotekarz po rejestracji uczniów wypożycza podręczniki w poszczególnych klasach podczas zajęć

    edukacyjnych.

3. Jeśli podręcznik składa się z kilku części uczniowie powinni zwrócić do biblioteki wykorzystaną

      część przed pobraniem kolejnej. O kolejnych wy pożyczeniach i oddaniu użytkowanych

      podręczników ( materiałów edukacyjnych) decyduje wychowawca.

4. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników,

      będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

5. Wraz z pobraniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca klasy ma obowiązek   

     zapoznać  uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów z regulaminem korzystania z darmowych

     podręczników  i materiałów edukacyjnych.

6.  Wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica/ opiekuna prawnego,  aby przed 

      wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne 

       uszkodzenia natychmiast zgłosić wychowawcy.

7. Rodzic/ prawny opiekun potwierdza podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i wzięcie

      odpowiedzialności za wypożyczony dziecku podręcznik lub materiał edukacyjny./załącznik nr 1/.

$ 4

Zmiana szkoły

1. Uczeń , który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole,

     zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne do biblioteki.

2. W przypadku niemożliwości zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych 

      zastosowanie ma rozdział V niniejszego regulaminu.

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

$ 1

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest do:

        a- używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem,

        b – zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny.

2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia ( np. pracy domowej).

5.Wraz z upływem terminu zwrotu( koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować

    podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić ,a następnie oddać do biblioteki

    szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem

    (płyty, mapy, plansze itp.).

 

$ 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się  nieumyślne zabrudzenie,

     poplamienie, zgniecenie lub  rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie.

2. Na żądanie wychowawcy użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów

     bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne

      lub spowodowane przez zaniedbanie  użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie

      lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne,

      które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają

      pełne z nich korzystanie.

 

                     $ 3

Zakres odpowiedzialności

1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych

     podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczania.

2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może

    żądać od rodziców/ opiekuna prawnego ucznia zwrotu kosztu podręcznika/ów lub kosztu materiału

     edukacyjnego. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa.

3. W przypadku zgubienia podręcznika/ materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się

     protokół, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, a rodzic/opiekun prawny są

     zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie

      szkoły.

4. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników szkoła ,

      wysyła do rodzica/ opiekuna prawnego wezwanie do zapłaty/ załącznik nr 3/.

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

1. Inwentaryzacja zasobów dotowanych podręczników i materiałów edukacyjnych biblioteki odbywa

      się na zakończenie roku szkolnego po ich odbiorze od użytkowników.

2.  Sprawozdanie przedstawione jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć

       dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

ROZDZIAŁ VII

1.Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania

    się do zawartych w nim postanowień.

2. Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom regulaminu biblioteki na każde

     ich życzenie.

3.Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga

     Dyrektor Szkoły.

4. Organem uprawnionym do zmiany regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych,

     które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia  10 września 2015 r.

Podstawa Prawna: Art.22ak ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz.U z 204 r. Nr 256, poz.2572  z późń. , zm )

Ustawa z dn. 30 maja2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw DZ. U. 2014r. poz.811.

 

                                                                                                                                                                  Załącznik nr 1

                                  do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych

                                                                                                                             oraz materiałów ćwiczeniowych

 

 

 

OŚWIADCZENIE KLASA 1A

Przyjmuję do wiadomości postanowienia powyższego regulaminu. Biorę na siebie pełną

odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/ syna podręczniki będące własnością

biblioteki Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku.

 

 

Lp.

Imię i nazwisko uczennicy/ ucznia

Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Uwagi

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

                                  do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych

                                                                                                                                      oraz materiałów ćwiczeniowych

 

………………………………                                                                                     Gdańsk ,dnia……………….

Pieczęć szkoły

 

Protokół

Zgubienia podręcznika/znacznego zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe

                                       używanie/ zniszczenia podręcznika1

 

 sporządzony w dniu……………………………….. 20……..r. przez komisję w składzie:

1)………………………………………………………………………..

2)………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………….

w obecności …………………………………………………………………………………

          ( imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

1. Komisja stwierdziła ,że podręcznik nr inwentarzowy………………. o wartości…………………………… został

                1)   zgubiony,

                2)   znacznie zużyty (poza zwykłe używanie)

                3)   zniszczony1

2. Na podstawie regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych

     oraz materiałów ćwiczeniowych rodzice/opiekuni prawni ucznia są zobowiązani do zwrotu

      kosztów zakupu nowego podręcznika.

3. Zwrot kosztów zakupu nowego podręcznika wynosi…………….

1. ………………………………….

2.   ………………………………..

3. …………………………………..                                                           Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

_____________________      

1 Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 3

                                  do regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych

                                                                                                                                      oraz materiałów ćwiczeniowych

 

………………………………                                                                                                     Gdańsk dnia,……………….

Pieczęć szkoły

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

rodzica/opiekuna                                                                                          …………………………………………………

                                                                                                                             ( imię i nazwisko, adres)

 

 

Na podstawie oświadczenia użyczenia podręcznika z dnia   …………………, z powodu: zgubienia

podręcznika/ znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie/ zniszczenia

podręcznika1 wzywamy do uregulowania należnej kwoty wg podanego niżej obliczenia:

 

Tytuł podręcznika

Nr podręcznika

Wartość podręcznika

Kwota do zapłaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

Słownie do zapłaty:   …………………………………………………………………………………………………………………………..

Wyżej wymienioną kwotę prosimy przekazać w sekretariacie szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania

niniejszego wezwania.

W przypadku, gdy powyższa kwota została uregulowana przed otrzymaniem niniejszego wezwania

należy uznać je za nieaktualne.

 

                                                                                                                                                             Dyrektor szkoły _____________________      

1 Niepotrzebne skreślić

 

 

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
40 0.17139601707458